در راستای استفاده از خدمات پلاک اطلاعاتی از طرف شما در سیستم ما در راستای امکان خدمت دهی ما ثبت میگردد و وب سایت پلاک بدون در اختیار داشتن این اطلاعات امکان سرویس دهی به کاربران عزیز را ندارد. این اطلاعات شامل اطلاعات هویتی شما و مشخصات آژانس املاک و کارمندان شما و همچنین جزییات ملک ها و مشتریان شماست. 

وب سایت پلاک متعهد میگردد این قبیل اطلاعات را بدون رضایت شما در اختیار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قرار ندهد و با تمام توان از آنها محافظت کند. همچنین افشای اطلاعات فوق برای نهاد های دولتی و قضایی صرفا با درخواست رسمی آنها امکان پذیر است.